VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Miia SE

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní podmínky a vztah mezi společností Miia SE se sídlem Neumannova 4/1449, Praha 5, PSČ 15600, IČ: 01967894, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1217 (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelem služby miia® (viz bod 2.8. těchto VOP).

1.2. Registrací do služby miia® uzavírá Uživatel s Poskytovatelem smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "Smlouva"), jejíž obsah je tvořen těmito VOP. Připojením ke službám miia® potvrzuje Uživatel, že se s těmito VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat.

1.3. Podmínky a vztahy neupravované těmito VOP se řídí právním řádem České Republiky.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Autentifikace je proces ověření Uživatele na Přístupovém bodu (jen „AP“ nebo „router“). Samotná autentifikace není poskytováním internetové konektivity ve smysl Zákona o Elektronických komunikacích. Miia SE není dodavatelem internetové konektivity.

2.2. Mobilní aplikace (dále jen "Aplikace" nebo "aplikace miia®") je mobilní aplikace, vytvořená Poskytovatelem pro mobilní zařízení a nabízená prostřednictvím příslušných oficiálních distribučních kanálů obchodů Apple Store, Google Play apod. Aplikace nebo její části mohou být nabízeny za úplatu. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku na internetových stránkách www.miia.cz případně v Aplikaci nebo oficiálních obchodech Apple a Google.

2.3. Registrace (dále jen "registrace") je proces zadání identifikačních údajů Uživatele do registračního formuláře, uvedeného na Internetových stránkách Poskytovatele nebo přímo v Aplikaci se současným potvrzením přijmutí těchto VOP Uživatelem a následným odeslání formuláře Poskytovateli.

2.4. Partnerem (dále jen "Partner") se pro účely těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si zřídí a provozuje na své náklady a ve svůj prospěch přístupový bod (viz bod 2.13) se službami Miia.

2.5. Služba (dále jen "služba" nebo "služba miia®") je soubor softwarových nástrojů vyvinutý společností MIIA SE, sestávajících z mobilní aplikace a webového prostředí, který:

 1. umožňuje Uživateli autentifikaci do Přístupových bodů (viz 2.13. těchto VOP, dále také "přístupový bod")
 2. u autorizovaných zařízení, připojitelných k internetu, může Uživatel využít internetové konektivy. Tuto službu zajišťuje vždy Partner. Poskytovatel neodpovídá za dostupnost ani kvalitu této internetové konektivity Partnera.
 3. umožňuje Uživateli získání, objednání a využívání marketingových a dalších informací, které nabízí Poskytovatel, Partner nebo třetí strana.
 4. Partnerům umožňuje získávat provize za dílčí plnění spolupráce s Poskytovatelem dle platného sazebníku a ostatních smluvním ujednání mezi Partnerem a Poskytovatelem.
 5. Poskytovateli, Partnerům a třetím stranám umožňuje dle dohodnutých podmínek a konkrétního zadání rozesílat marketingová a jiná sdělení.

2.6. Software znamená veškerá a kterákoliv z dále uvedených děl:

 1. mobilní aplikace včetně všech jejích součástí a prvků
 2. počítačový program a veškeré databáze, internetové stránky, sloužící k provozování Aplikace a provozování webového rozhraní Služby miia®,
 3. webové stránky miia® včetně veškerých prvků jako jsou grafika, texty, rozvržení stránek, obrázky, audio nebo audiovizuální díla publikované na stránkách;

2.7. Uživatel je jakákoliv fyzická či právní osoba registrovaná pro využívání služeb miia®, která akceptovala tyto Obchodní podmínky

2.8. Uživatelský účet Uživatele se vytvoří vyplněním přihlašovacích údajů v Aplikaci nebo na stránkách www.miia.cz (či jiné podstránce nebo doméně 3. řádu vždy navázané k doméně miia.cz). Do Uživatelského účtu je možné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou email a heslo zadané při registraci. Uživatel se zavazuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a uvedený e-mailový kontakt je jím užívanou e-mailovou schránkou, která je také plně ve sféře vlivu Uživatele. Akceptací těchto Obchodních podmínek je Účet Uživatele aktivován.

2.9. Voucher je fyzický (zejména tištěný) nebo digitální poukaz, který obsahuje aktivační kód, umožňující Uživateli využívat služeb Miia, především pak autentifikaci na Přístupových bodech či dobití kreditů pro marketingové účely. Voucher může získat Uživatel v elektronické nebo tištěné podobě. Aktivační kód voucheru je unikátní a lze ho využít pouze jednou. Vouchery mají různou délku platnosti. Délka platnosti je vyznačena na voucheru. Jedná-li se o časově omezený Voucher, pak se čas počítá kontinuálně nikoliv jako součet časových úseků (Např.: Kód voucheru, který má platnost 8 hodin a byl aktivován v 12:41hod. bude aktivní do 20:41. Po uplynutí doby platnosti voucheru může Uživatel získávat marketingová sdělení bez omezení, ale nemusí mít přístup k Přístupovým bodům (autentifikace neproběhne úspěšně a tím nebude dostupná plná šíře služeb).

2.10. Partner je obchodním partnerem Miia SE. Partner provozuje Wi-Fi síť a na své náklady a ve svůj prospěch zřídil Přístupový bod se službami Miia. Každý Partner je také Uživatelem služby miia®, který při vyplňování uživatelského účtu vyplní IČ a fakturační údaje a má v miia® registrovaný nejméně jeden Přístupový bod.
Partner:

 1. má veškerá práva jako Uživatel
 2. inkasuje provize a další platby dle platného sazebníku nebo písemně sjednaných dohod s Poskytovatelem
 3. může zadávat pomocí Software miia® reklamní, marketingová a jiná sdělení Uživatelům a dalším třetím stranám. Sdělení jsou poskytována za úplatu - dle platného ceníku – a s omezeným způsobem doručení dle sjednaných dohod s Poskytovatelem.
 4. má právo získávat data o využití služeb Miia a vytížení na Přístupových bodech, které jsou v jeho správě anebo v jeho vlastnictví.
 5. právo, v případě vyžádání Policie ČR a dalších k tomu oprávněných orgánů státní správy, požádat Poskytovatele o součinnost při shromažďování informačních a lokalizačních údajů.

2.11. Přístupový bod Miia je:

 1. technický prostředek sloužící k připojení k datovým službám Partnera, je-li k tomu zařízení uzpůsobeno,
 2. sběru informací, zejména pro vytváření agregovaných dat,
 3. je místo, ve kterém Partner na své náklady a ve svůj prospěch provozuje zařízení, umožňující využívat služby miia®.

2.12. Prodejce je právnická nebo fyzická osoba, která prodala či jinak zajistila Uživateli či Partnerovi alespoň některé z výčtu:

 1. přístupový bod nebo více,
 2. aktivační kód či kódy,
 3. vouchery či kredity pro placené služby miia.

2.13. Kredit je pro účely těchto VOP jednotkou pro výpočet dostupného počtu zobrazení marketingových sdělení v aplikaci. Počet zobrazení marketingových sdělení za jeden kredit, stejně jako i cena jednoho kreditu je stanovena v aktuálním sazebníku.

3. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Službu je možné využívat pouze po úspěšném provedení Registrace a aktivací účtu.

3.2. Aktivováním placených služeb se rozumí vložení Aktivačního kódu z voucheru do Aplikace nebo do prohlížeče na webových stránkách anebo jejich přímé zakoupení pomocí aplikace nebo webových stránek.

3.3. Akceptací těchto VOP uděluje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatelem v souladu s čl. 6 těchto VOP.

3.4. Uživatel je povinen poskytnout o své osobě pouze pravdivé údaje.

3.5. Poskytovatel je bez udání důvodu oprávněn kdykoliv a komukoliv odepřít možnost provedení registrace a vytvoření Uživatelského účtu.

3.6. Uživatel může kdykoliv požádat Poskytovatele o zrušení svého účtu a to písemnou žádosti zaslanou na adresu sídla Poskytovatele, přičemž Poskytovatel je povinen vyhovět Uživateli do 30-ti dní. Zrušením účtu se rozumí anonymizace všech údajů Uživatele v systému tak, aby ze samotného systému nebylo možné na základě těchto dat identifikovat uživatele, vyjma dat, které slouží k identifikace Uživatele pro orgány veřejné moci v případě vyšetřování.

3.7. Poskytovatel je oprávněn bez udání důvodu kdykoli a jakýkoliv Uživatelský účet zrušit (viz bod 3.6 těchto VOP), zejména z důvodu porušení těchto podmínek uživatelem nebo z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3.8. Zrušením svého Uživatelského účtu ztrácí Uživatel vůči Poskytovateli nárok na jakoukoliv kompenzaci a přístup ke Službě.

3.9. Zrušení uživatelského účtu Partnerem nemá vliv na vyrovnání všech závazků Partnera vůči Poskytovateli.

3.10. Jestliže dojde ke zrušení účtu Partnera, ať ze strany Poskytovatele nebo Partnera, jsou obě strany povinny vyrovnat své závazky. Vyrovnání závazků bude provedeno vystavením daňového dokladu poslední pracovní den měsíce, v němž ke zrušení účtu došlo se platností 14 dní.

3.11. Poskytovatel má právo účet partnera na 90 dní zablokovat a to i opakovaně v případě, že Partner poruší VOP nebo zadáním marketingových a obchodních sdělení poruší etická pravidla nebo pokud ze strany Partnera dojde k porušení zákona, případně bude s Partnerem vedeno řízení za účelem zjištění, zda k porušení zákona nedošlo.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Pro využití zpoplatněných služeb miia®, si Uživatel musí zajistit (případně zaplatit) voucher s aktivačním kódem anebo je zakoupit přímo prostřednictvím aplikace anebo webových stránek.

4.2. Pokud Uživatel zaplatil za nákup voucheru cenu sjednanou s prodejcem, má právo na využívání služeb miia®, nebo na vrácení celé uhrazené ceny, pokud by služby miia® nefungovaly z důvodu na straně Poskytovatele, prodejce nebo Partnera. V takovém případě je pro Uživatele stranou k jednání prodejce. Poskytovatel v žádném případě a za žádných okolností nenese odpovědnost za takového finanční vyrovnání.

4.3. Za platnost kódu na voucheru odpovídá vůči Uživateli Prodejce. V případě, že kód voucheru po zadání do aplikace nebude platný, je jeho Prodejce povinen vrátit veškerá přijatá plnění Uživateli, od kterého plnění přijal, případně poskytnout Uživateli nový voucher s novým kódem, pokud s tímto řešením Uživatel souhlasí.

4.4. Pokud bude prokázána chyba ve voucheru na straně Poskytovatele, vystaví Poskytovatel prodejci bezplatně nový voucher s novým kódem, výměnou za nefunkční voucher, který byl nefunkční vlivem chyby na straně Poskytovatele.


Užití Kreditů MIIA

4.5. Využití marketingových služeb miia® je možné pouze v případě, že si Partner zakoupí Kredit u prodejce či Poskytovatele, případně takový kredit od Miia získá jiným způsobem (Např.: jako kompenzaci, nebo jako promo-kredit v rámci reklamní kampaně Poskytovatele, apod.).

4.6. Kredit je možné zakoupit přímo v aplikaci, na webových stránkách Poskytovatele nebo ho lze získat vyžádáním od Poskytovatele či prodejce.

4.7. Kredit se do systému zadává pomocí promo-kódu, který obsahuje informaci o množství kreditů anebo je připsán automaticky na základě provedené platby (bez použití Voucheru).

4.8. Koncová cena jednoho kreditu je stanovena aktuálním sazebníkem anebo může být upravena dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

4.9. Vložením promo-kódu do systému Miia, dává Partner neodvolatelný souhlas Miia s vystavením faktury nebo s platbou v hotovosti za přidělený počet kreditů v dohodnuté ceně, nebyly-li kredity získané přímým nákupem (tedy již provedenou platbou) jinak.

4.10. Daňový doklad Poskytovatel vystaví do 30 dní po dni, kdy byl promo-kód Partnerem uplatněn. Nárok Poskytovatele na fakturaci za odebrané kredity nezaniká ani po uvedené lhůtě.

4.11. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 14 dní.

4.12. V případě platby v hotovosti vystaví Poskytovatel Partnerovi příjmový daňový doklad, na kterém bude uveden účel platby "Platba za kredity systému Miia".


Využití voucherů

4.13. Uživatel či Partner může nabízet dalším Uživatelům vouchery Miia za úplatu či bezúplatně.

4.14. Rozhodnutí o ceně je vždy věcí prodejce.

4.15. Za platnost kódu na voucheru odpovídá jeho prodejce.

4.16. V případě, že kód voucheru po zadání do aplikace nebude platný, je jeho prodejce povinen vrátit veškerá přijatá plnění Uživateli, od kterého plnění přijal.

4.17. Pokud bude prokázána chyba ve voucheru na straně Poskytovatele, vystaví Poskytovatel prodejci bezplatně nový voucher s novým kódem, výměnou za nefunkční voucher, který byl nefunkční vlivem chyby na straně Poskytovatele.

5. AUTORSKÉ PRÁVO

5.1. Software je autorským dílem ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Veškerá práva k Software vykonává výlučně Poskytovatel.

5.2. Uživatel je oprávněn Software užít bez územního omezení, a to po dobu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem.

5.3. Veškerá práva k Software jsou vyhrazena. Uživatel tak zejména není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele:

 1. udělit jiné osobě podlicenci nebo postoupit práva k Software, ani Software zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání Software v mezích uvedených v tomto článku;
 2. rozmnožovat Software za účelem jeho dalšího rozšiřování, Software rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat;
 3. provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny Software, popř. jednotlivých počítačových programů či databází zahrnutých nebo použitých v Software, a to ani za účelem odstranění vad;
 4. software rozebírat, rozkládat či jinak přeměňovat zdrojové kódy Software nebo jeho části;
 5. používat Software k vývoji odvozených aplikací nebo děl pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty.

5.4. Uživatel se zavazuje zdržet se jakékoliv činnosti vykonávané manuálně či automatizovaně, přímo Uživatelem nebo jinou osobou na jeho popud, směřující k vytěžování nebo zužitkování jakékoliv databáze tvořící součást Software nebo umožňující využití obsahu Služby pro jiný než soukromý účel.

5.5. Registrací uděluje Uživatel Poskytovateli na dobu platnosti uživatelského účtu, neomezené oprávnění užívat Uživatelem poskytnuté údaje a jím poskytnutý obsah

6. OCHRANA SOUKROMÍ

6.1. Podmínkou užívání Služby je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

6.2. Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů). Odesláním osobních údajů vyjadřuje Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou, vyjma jejich využití pro komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem, případně Poskytovatelem a Partnerem.

6.3. Pokud Partner zasílá Uživatelům obchodní a marketingová sdělení, využívá statistické (anonymizované) údaje ze Zařízení, pak se Poskytovatel zavazuje neposkytnout partnerům osobní data, telefonní čísla, emaily ani další jakékoliv další osobní údaje uživatelů.

6.4. V případě zpětvzetí souhlasu se zpracováním osobních údajů bude Uživatelský účet zrušen.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NABÍDEK

7.1. Aplikace miia® zpřístupňuje obchodní a marketingové nabídky a jiná sdělení Partnera a dalších třetích stran v Aplikaci a na webových stránkách - Účtu uživatele.

7.2. Registrací uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas s tím, aby mu na jeho e-mail i do mobilního telefonu – formou SMS či prostřednictvím Aplikace miia® byla zasílána reklamní, marketingová a jiná sdělení.

7.3. Souhlas podle předchozího odstavce je udělován i pro zobrazování obchodních sdělení Partnerů, Poskytovatele a dalších třetích stran do mobilních zařízení Uživatele formou push notifikace.

7.4. Partner se zavazuje využívat Software miia® výhradně k účelům sloužím k rozvoji vlastního podnikání a propagace produktů a služeb, souvisejících s jeho předmětem podnikání, výhradně však pro svou potřebu.

7.5. Poskytovatel má právo bez udání důvodu zastavit či zrušit jakoukoli propagaci, či jakékoli jiné sdělení Partnera distribuované prostřednictvím Software miia®.

7.6. Poskytovatel má právo bez udání důvodu znemožnit Partnerovi zadávat jakákoli sdělení distribuovaná prostřednictvím Software miia®.

8. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

8.1. Poskytovatel je oprávněn nikoliv však povinen Služby miia® průběžně aktualizovat a rozšiřovat o nové prvky a vlastnosti.

8.2. Poskytovatel není odpovědný za zhoršenou dostupnost nebo nefunkčnost Služby vlivem dodávky třetích stran, především poskytovatelů Internetové konektivity.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost Služby zejména z důvodu předem plánované odstávky, údržby nebo z důvodu technických změn Služby, přičemž není povinen o plánovaných odstavkách Uživatele předem informovat. Informaci o výpadku může Poskytovatel poskytnout v případě, pokud jde o plánovaný výpadek Služby miia® delší než 48 hodin.

8.4. S výjimkou garancí uvedených v těchto podmínkách, je služba poskytována bez jakýchkoliv dalších záruk. Uživatel se souhlasem s těmito obchodními podmínkami vzdává práva požadovat na Poskytovateli jakoukoliv náhradu nemajetkové či majetkové újmy nebo kompenzaci (včetně ušlého zisku), způsobenou v souvislosti s užíváním služby, zejména z důvodu zhoršené dostupnosti služby, nefunkčnosti služby, zrušení služby, výskytu chyb ve fungování nebo výpočtech, prováděných v rámci služby, ztráty uložených dat nebo jiné skutečnosti, související s užíváním služby.

8.5. Za dostupnost, kvalitu, soulad zboží a služeb propagovaných v rámci Služby miia® Partnery či třetími stranami, odpovídá výlučně Partner (či třetí strana), který(á) sdělení do Software miia® zadával(a).

8.6. Dokončením registrace Uživatel bere na vědomí, že služba miia® slouží pouze jako komunikační prostředek nabídek a sdělení třetích stran a Poskytovatel není jejich prodejcem a nenese za obsah těchto sdělení žádnou odpovědnost.

9. ZMĚNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Služba nesmí být uživatelem užívána způsobem, odporujícím těmto podmínkám, právnímu řádu České republiky a zásadám etického jednání.

9.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu pozastavit nebo ukončit fungování služby nebo změnit rozsah poskytovaných služeb, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci a bez předchozího upozornění.

9.3. Vzhledem k neustálému rozvoji Služby a rozšiřování jejich funkcionalit je Poskytovatel oprávněn tyto VOP jednostranně změnit. O připravované změně bude Poskytovatel informovat veřejnost nejméně 14 dnů před zahájením platnosti nových VOP a to uveřejněním nových VOP na internetových stránkách Poskytovatele. Nebude-li Uživatel či Partner s novým zněním VOP souhlasit, je oprávněn svůj Uživatelský účet zrušit.

9.4. Zrušení Uživatelského účtu Uživatelem je považováno za ukončení Smlouvy.

9.5. Rozhodne-li se Uživatel užívat Službu i po datu nabytí účinnosti nového znění VOP, považuje se první přihlášení do Služby po datu nabytí účinnosti nového znění VOP za odsouhlasení této změny a učinění závazku Uživatele řídit se novým zněním VOP.

9.6. Tyto Obchodní podmínky a smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.7. Pro rozhodování sporů, vzniklých v souvislosti s užíváním služby sjednávají smluvní strany příslušnost věcně a místně příslušného soudu dle sídla Poskytovatele.

Všeobecné obchodní podmínky MIIA SE, verze 1.1. Datum nabytí účinnosti 1. ledna 2017.


Aktuální a předchozí verze podmínek:
Verze 1.1 ze dne 1.1.2017
Verze 1.0 ze dne 1.3.2016

How to?

Do you want to have Miia in your business? Are you interested in increasing your profit with Miia? Leave your e-mail or phone number and we will offer you a solution.

* - required